Hướng dẫn upload file lên hệ thống lưu trữ chung của Lab

Hệ thống lưu trữ chung của ANDA Lab:

+ Upload file thuyết trình hằng tuần theo tên của người thuyết trình. Người quản lý máy tính để thuyết trình sẽ tải những file này về máy để tránh tình trạng virus và tốn thời gian, không chấp nhận việc sử dụng USB.

+ Là một nơi lưu trữ tạm (sẽ xóa sạch sau 1 tuần) trao đổi file giữa các thành viên trong Lab. Nơi có thể sử dụng để lưu trữ tạm các file scan khi sử dụng máy mà kết nối máy scan.

+ Quy định: Thành viên lab sử dụng đúng mục đích, không sửa xóa tùy tiện file người khác và chỉ sử dụng nội bộ Lab.

 

Hướng dẫn sử dụng

Download FileZilla Client:

https://filezilla-project.org/download.php?type=client

Chỉnh cấu hình như sau: File -> Site Manager… -> New Site -> Đặt tên tùy chọn (ví dụ: ANDA)

+ Host: anda.ssu.ac.kr

+ Protocol: SFTP

+ Login Type: Normal

+ User: anda

+ Password: Password giống máy in

Sau đó chọn “OK” để lưu lại hoặc “Connect” để kết nối vào. Truy cập vào thư mục “files”, nơi đây có thể thêm thư mục (folder), sửa xóa các file.

Lần sau sử dụng chỉ cần vào Site Manager, chọn site đã lưu và Connect.

Tác giả:

Nguyễn Trọng Đăng Trình – Cài đặt hệ thống.

Nguyễn Trí Hải – Đề xuất ý tưởng, viết hướng dẫn.